Máme OTEVŘENO. Přejeme pohodlné nakupování. Tým THM.cz

Jak reklamovat zboží?

Reklamace zakoupeného zboží

Snažíme se za všech okolností vyjít vstříc každému zákazníkovi. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Které produkty nelze reklamovat?

Produkty jako jsou mastě a masážní oleje Namman Muay je možné vrátit pouze v případě, že nemají poškozené obaly a nebyli nerozbaleny. Nelze také reklamovat produkty, které byli již použity a jejich objem byl zmenšen a nelze je považovat za nové.
Více informací naleznete v článku 5.1. Obchodních podmínek.

Pokud si nejste jisti, zda Vámi domnívaná vada produktu podléhá reklamaci, zašlete nám nejprve dotaz na e-mail info@thajskámast.cz s popisem závady produktu.

Jak reklamovat zboží?

Pro účely uplatnění práva na reklamaci musíte informovat provozovatele internetového obchodu a to jednou z následujících možností:

1. Na e-mailovou adresu provozovatele: info@thajskámast.cz

2. Poštou na adresu provozovatele:

Thajská Mast.cz
ORAMONT SYSTEM s.r.o.
Žerotínova 400/87, 78701 Šumperk
Česká republika

3. Telefonicky: +420 777 898 327

4. Osobním doručením na adresu provozovatele (po domluvě)

Následně zašlete reklamované zboží (bez dobírky) v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu se stručným popisem vady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele.

Kontaktní informace pro uplatnění reklamace:

Email: info@thajskámast.cz
Tel: +420 777 898 327
Provozní doba: 8:00 - 14:00 hod (pracovní dny)

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailovým vyrozuměním.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O konečném vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím emailového vyrozumění - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Našim cílem je vyřídit každou reklamaci ke spokojenosti kupujícího.


Ustanovení článku 8 obchodních podmínek e-shopu Thajská Mast.cz

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • 2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • 2.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • 2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.